DAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI


1.Vispārīgie principi

1.1. Šis Līgums sastāv no I daļas - Speciālie noteikumi un II daļas - Vispārīgie noteikumi. Abas Līguma daļas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas, tās vērtējamas un tulkojamas tikai kopsakarībā. Noslēdzot Līgumu, Puses apliecina, ka tās ir pilnībā iepazinušās ar abās Līguma daļās ietvertajiem noteikumiem, saprot tos un atzīst par saistošiem Līguma izpildē.

1.2. Šis Līgums ir sastādīts un tiek pildīts, saskaņā ar 2018.gada 26. jūnija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" (turpmāk tekstā - MK noteikumi Nr.380), ja Ceļotājs iegādājas kompleksu tūrisma pakalpojumu (turpmāk tekstā - Ceļojums).

1.3. Parakstot šo Līgumu, Join Up Baltic vai Join Up Baltic pilnvarotais pārstāvis (turpmāk tekstā - Aģents) pārdod, bet Ceļotājs pērk, Ceļotāja izvēlēto Ceļojumu.

1.4. Ceļojums var tikt veikts ar lidojumu, kas tiek veikts pamatojoties uz starp pārvadātāju (aviosabiedrību) un Join Up Baltic starpā noslēgto čartera līgumu (turpmāk tekstā - Čarterreiss), palīdzību vai lidojumu, kur ikviens individuāli var iegādāties sēdvietas katram lidojumam tieši no attiecīgā pārvadātāja (aviosabiedrības) vai tā pilnvarotajiem pārstāvjiem saskaņā ar publicēto lidojumu sarakstu un, kas nav Čarterreiss šī Līguma izpratnē (turpmāk tekstā - Regulārais reiss).

Čarterreisi var tikt veikti ar Skyup Airlines vai citiem pārvadātājiem (aviosabiedrībām), kas norādīti Join Up Baltic mājas lapā joinup.lv/lv. Regulāros reisus veic pārvadātāji (aviosabiedrības): Ryanair, Wizz Air, Finnair, Turkish Airlines, Lufthansa, Air Baltic un citi.

1.5. Ceļotājs, kurš paraksta šo Līgumu visu Līguma Speciālajā daļā norādīto Ceļotāju vārdā, apņemas informēt pārējos Ceļotājus (turpmāk tekstā - Labuma guvējus), ka Ceļojums tiek organizēts saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un visiem Ceļotājiem ir saistoši šī Līguma noteikumi.


2. Join Up Baltic tiesības un pienākumi

2.1. Join Up Baltic/Aģenta pienākumi:

2.1.1. sniegt Ceļotājam informāciju par Ceļotāja izvēlēto Ceļojumu MK noteikumu Nr.380 5. nodaļas 62.1.punktā paredzētā kārtībā un apjomā (tai skaitā: ceļojuma galamērķis, maršruts, uzturēšanās laiks (norādot datumus), galvenās īpašības, Ceļojuma kopējā cena, vispārīgu informāciju par galamērķa valsts pasu un vīzu režīmu, aptuveno laiku, kādā iespējams saņemt vīzu un informāciju par galamērķa valsts medicīniskajām formalitātēm (t.sk. vietējo varas iestāžu un/vai izmitināšanas vietas administrācijas galamērķa valstī izdotajām instrukcijām, rīkojumiem, sanitārajiem noteikumiem utt., kuru ievērošana ir nepieciešama, lai novērstu jebkādas slimības un/vai infekcijas (tai skaitā koronavīrusa infekcijas COVID-19 un citu) izplatību vai citādus draudus veselībai vai drošībai, par veselības, dzīvības, t.sk., iepriekš minēto slimību un/vai infekciju rašanās risku un cita veida apdrošināšanām), publicējot informāciju Join Up Baltic mājas lapā joinup.lv/lv. Šādā gadījumā uzskatāms, ka Join Up Baltic ir izpildījis informācijas sniegšanas pienākumu. Aģents iepriekšminēto informāciju sniedz Ceļotājam papīra formātā vai elektroniski, nosūtot uz Ceļotāja e-pasta adresi, vai izmantojot citu patstāvīgu informācijas nesēju.

2.1.2. Pirms Līguma noslēgšanas Join Up Baltic sniedz Ceļotājam informāciju par Ceļojumu, t.sk., "Informācija Ceļotājiem" un "Droši ceļot", kurā ir norādītas Ceļojuma īpašības, kā arī cita Līgumā neiekļautā informācija par Ceļojumu (turpmāk tekstā - Ceļojuma programma), publicējot to Join Up Baltic mājas lapā joinup.lv/lv vai Aģents iepriekšminēto informāciju sniedz Ceļotājam papīra formātā vai elektroniski, nosūtot uz Ceļotāja e-pasta adresi, vai izmantojot citu patstāvīgu informācijas nesēju. Ceļojuma programma ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

2.1.3. Join Up Baltic/Aģents nekavējoties informē Ceļotāju par visām iespējamām izmaiņām Ceļojumā un tā programmā, informāciju, kāda ir Join Up Baltic/Aģenta rīcībā, publicējot attiecīgi Join Up Baltic mājas lapā joinup.lv/lv un/vai nosūtot uz Ceļotāja e-pasta adresi.

2.1.4. Join Up Baltic ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās sniegt palīdzību (atbalstu) Ceļotājam, ja tas ir nonācis grūtībās, jo īpaši:

2.1.4.1. sniegt informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām iestādēm un konsulāro palīdzību;

2.1.4.2. palīdzēt izmantot distances saziņas līdzekļus un atrast alternatīvus Ceļojuma risinājumus;

2.1.4.3. sniegt citu palīdzību tostarp, kamēr nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nebūs iespējams nodrošināt Ceļotāja atgriešanos.

2.2. Join Up Baltic tiesības:

2.2.1. Ievērojot MK Noteikumos Nr.380 noteikto atbildības pienākumu, Join Up Baltic patur tiesības mainīt Ceļojuma maršrutu un/vai paredzētos apskates objektus, informējot Ceļotāju bez nepamatotas kavēšanās, ja tas nepieciešams Ceļotāju dzīvības/veselības, drošības vai Ceļojuma veiksmīgas norises interesēs vai ja šāda nepieciešamība radusies no Join Up Baltic neatkarīgu apstākļu dēļ.

2.2.2. Join Up Baltic ir tiesīgs pieprasīt saprātīgu maksu par Līguma 2.1.4. punktā minēto palīdzību, ja grūtības ir izraisījis pats Ceļotājs vai Labuma guvējs ar ļaunu nolūku vai tās radušās viņa neuzmanības dēļ. Minētā maksa nepārsniegs faktiskās izmaksas, kas radušās Join Up Baltic.

2.2.3. Join Up Baltic pirms Ceļojuma ir tiesīgs vienpusēji mainīt Līguma noteikumus, tikai tādā gadījumā, ja izmaiņas ir nenozīmīgas un Join Up Baltic/Aģents ir informējis Ceļotāju par izmaiņām skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā, ievietojot šo informāciju Join Up Baltic interneta mājas lapā joinup.lv/lv un/vai nosūtot elektroniski uz Ceļotāja e-pasta adresi un/vai ar Aģenta starpniecību.

2.2.4. Join Up Baltic var izbeigt šo Līgumu un pilnībā atmaksāt Ceļotājam visus maksājumus, kas veikti Ceļojuma apmaksai, bet tam nav pienākumu maksāt papildu kompensāciju, ja Join Up Baltic nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nespēj izpildīt šo Līgumu vai ja Ceļojumā jābūt noteiktam dalībnieku skaitam (60% no attiecīgajā lidmašīnā rezervēto sēdvietu skaita) un tas nav pieteikts, par ko 20 (divdesmit) kalendārās dienas pirms Ceļojuma sākuma ir paziņots Ceļotājam, ievietojot šo informāciju Join Up Baltic interneta mājas lapā joinup.lv/lv un/vai nosūtot elektroniski uz Ceļotāja e-pasta adresi un/vai ar Aģenta starpniecību.

2.2.5. Šī Līguma 2.2.4. un 5.6. punktā noteiktos gadījumos Join Up Baltic bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas atmaksā Ceļotājam, tai skaitā ar Aģenta starpniecību, visus maksājumus, kas noteikti saskaņā ar MK noteikumu Nr. 380 99.,100. un 101. punktu (pēc Pušu vienošanās šī maksa var tikt kompensēta citā veidā), kā arī šī Līguma 6.3. punktā noteiktajā gadījumā – Join Up Baltic atmaksā visus maksājumus, ko veicis Ceļotājs, atskaitot šī Līguma 6.3. punktā noteikto Līguma izbeigšanas maksu.

2.2.6. Join Up Baltic ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Ceļotājs neievēro šī Līguma 5. nodaļā noteiktos Ceļojuma apmaksas noteikumus, paziņojot par to Ceļotājam elektroniski, nosūtot uz Ceļotāja e-pasta adresi vai ar Aģenta starpniecību. Šādā gadījumā Join Up Baltic nav atbildīgs Ceļotāja priekšā un neatlīdzina Ceļotājam zaudējumus, kas radušies tā rezultātā.

2.2.7. Join Up Baltic ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to paziņojot Ceļotājam elektroniski, nosūtot paziņojumu uz Ceļotāja e-pasta adresi vai ar Aģenta starpniecību un neatlīdzinot Ceļotājam zaudējumus, kas radušies šī rezultātā, ja Līgums nav izpildāms, jo uz Ceļotāju tiek attiecinātas starptautiskas, finansiālas vai nacionālas sankcijas vai finansiālas sankcijas vai sankcijas, ko noteikusi Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācija vai Ārvalstu aktīvu kontroles birojs.


3. Ceļotāja pienākumi, tiesības un apliecinājumi

3.1. Ceļotāja pienākumi:

3.1.1. sniegt Join Up Baltic/Aģentam nepieciešamos dokumentus un patiesu, precīzu un aktuālu informāciju par sevi un Labuma guvējiem Līguma noformēšanai, tai skaitā, vārda/uzvārda vai citas Ceļotāja identificējošās informācijas izmaiņu apliecinošos dokumentus, ievērot normatīvajos aktos par robežas šķērsošanas kārtību noteiktās prasības. Ierasties Līgumā noteiktajā Ceļojuma sākuma vietā un laikā, kā arī ievērot viesnīcu, transporta līdzekļu un citu pakalpojumu izmantošanas noteikumus, kā arī ievērot Ceļojumā iekļauto valstu normatīvos aktus un vispārējās uzvedības normas.

3.1.2. nodrošināt, ka Ceļotāja rīcībā ir ceļošanai derīgi personu identificējošie dokumenti (personu identificējošās informācijas izmaiņu gadījumā, arī izmaiņu veikšanas apliecinošie dokumenti), ir saņemtas vīzas un Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu (ja tādi ir nepieciešami) un, šķērsojot valstu robežas, pēc pirmā likumīgā kompetentās iestādes pieprasījuma uzrādīt ceļošanai derīgus augstāk minētos dokumentus un vīzas (ja tādas nepieciešamas).

3.1.3. iepazīties ar Join Up Baltic tīmekļa vietnē joinup.lv/lv publicēto informāciju, t.sk. sadaļā “Informācija Ceļotājiem” un “Droši ceļot”. Ceļotājs apliecina, ka informācijas ievietošana minētajā tīmekļa vietnē joinup.lv/lv ir skaidra, atbilstošā apmērā un pieņemami publicēta. Ceļotājam tika sniegta visa nepieciešamā informācija par Ceļojumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un citāda Ceļotāja informēšana nav nepieciešama.

3.1.4. izpildīt visus Join Up Baltic/Aģenta norādījumus attiecībā uz nepieciešamajām darbībām pirms Ceļojuma norises un tā laikā – nepieciešamības gadījumā vakcinēties, ja to prasa attiecīgās valsts normatīvie akti un saprātīgas rūpes par savu veselību (obligātie un ieteicamie vakcīnu veidi Ceļotājam savlaicīgi jānoskaidro pirms Ceļojuma kompetentās veselības aizsardzības institūcijās), veikt apdrošināšanu.

3.1.5. gadījumā, ja trešās personas vēršas pret Join Up Baltic ar pretenzijām vai prasībām par zaudējumu atlīdzību, kas šīm personām radušās Ceļotāja vai Labuma guvēju vainas dēļ, nekavējoties pēc Join Up Baltic pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par pretenzijas vai prasības rašanās apstākļiem un būtību, kā arī atlīdzināt visus zaudējumus Join Up Baltic, kas nodarīti Ceļotāja vai Labuma guvēju, vainas, tai skaitā jebkādas neuzmanības, dēļ.

3.2.1. mainīt Ceļojuma datumu, ilgumu, viesnīcu un/vai numura tipu u.c., tikai izbeidzot esošo un noslēdzot jaunu līgumu par kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu, kā arī nodot Līgumu citam Ceļotājam vai uzteikt Līgumu, šī Līguma 6.dodaļā noteiktajā kārtībā, nosūtot attiecīgu pieteikumu Join Up Baltic/Aģentam rakstiski (pa e-pastu). Šajā Līguma punktā minētais izslēdz pārrezervācijas iespēju, ja Ceļojuma cena ir samazinājusies.

3.3. Ceļotāja apliecinājumi:

3.3.1. Ceļotājs parakstot šo Līgumu apstiprina, ka, izmantojot šī Līguma 3.2. punktā minētās tiesības, ir informēts par un patstāvīgi ir iepazinies ar Ceļojuma nosacījumu izmaiņu veikšanas/Līguma nodošanas, Līguma uzteikšanas noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas apmaksāt ar Ceļojuma nosacījumu maiņu/Līguma nodošanu, Līguma uzteikšanu saistītos izdevumus, par ko Join Up Baltic/Aģents ir informējis Ceļotāju pirms attiecīgo izmaiņu veikšanas. Izmaksas, kas saistītas ar Ceļojuma nosacījumu izmaiņu veikšanu/Līguma nodošanu tiks aprēķinātas atbilstoši attiecīgo izmaiņu veikšanas dienā spēkā esošajām cenām un Ceļojumā iekļauto pakalpojumu izpildītāju (viesnīca/pārvadātājs) izvirzītajiem nosacījumiem, t.i., papildus maksai par Ceļojuma nosacījumu maiņu/Līguma nodošanu (ja tāda ir), Ceļotājam būs jāsedz arī cenas starpība, ja alternatīvais ceļojums būs dārgāks nekā sākotnēji rezervētais.

3.3.2. Ceļotājs, parakstot šo Līgumu apstiprina, ka ir informēts, ka, veicot izmaiņas sākotnējā Ceļojuma rezervācijā, sākotnējais Līgums atzīstams par spēku zaudējušu, brīdī, kad tiek noslēgts jauns līgums par kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu. Jaunais līgums par kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu tiek noslēgts, piemērojot jaunā līguma par kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu noslēgšanas brīdī spēkā esošos, tai skaitā apmaksas, noteikumus.

3.3.3. Ceļotājs, parakstot šo Līgumu, apstiprina, ka pirms šī Līguma parakstīšanas, ir saņēmis nepieciešamo informāciju par Ceļojumu, kurā ir izklāstīta visa ar Ceļojumu saistītā informācija, kā to paredz šis Līgums un Ceļotājs ir informēts par Join Up Baltic interneta mājas lapu, kas norādīta šajā Līgumā. Ceļotājs ir informēts, ka visu aktuālo informāciju par viesnīcām, atpūtas un izklaides vietām, avio maršrutiem, izlidošanas/ielidošanas laikiem, ir iespējams saņemt šo pakalpojumu sniedzēju mājas lapās un to pārbaudīt personīgi pirms Ceļojuma un Ceļojuma laikā.

3.3.4. Ceļotājs piekrīt un apstiprina, ka ne Join Up Baltic, ne Aģents nenes atbildību, ja Ceļotājs nevar doties Ceļojumā sakarā ar to, ka kompetentās iestādes ir atteikušas vīzas izsniegšanu, robežsardzes, migrācijas dienesti, gaisa kuģu virszemes pakalpojumu sniedzēji vai citi atbildīgie dienesti ir pieņēmuši lēmumu, kas liedz Ceļotājam/Labuma guvējam izceļot/ieceļot konkrētā valstī un par ar to Ceļotājam/Labuma guvējam nodarītajiem zaudējumiem.


4. Tiesības prasīt kompensāciju par zaudējumiem

4.1. Ceļotājam ir tiesības saņemt no Join Up Baltic kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar šajā Līgumā noteikto pakalpojumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi (neatbilstību), izņemot šādus gadījumus:

a) ja neatbilstību izraisījuši ārkārtēji (neparasti, neparedzami un nekontrolējami) apstākļi – nepārvarama vara vai, ja neatbilstība ir radusies trešās personas (kas nav saistīta ar Līgumā ietverto pakalpojumu sniegšanu) vainas dēļ;

b) ja izbraukšanas dienā Ceļotājs laikus neierodas uz attiecīgo transporta līdzekli vai neatbilstība radusies citādas Ceļotāja vai Labuma guvēja vainas dēļ.

4.2. Kompensācijas apmērs nevar būt lielāks par Ceļojuma trīskāršu kopējo cenu.

4.3. Join Up Baltic ir tiesības saņemt no Ceļotāja atlīdzību par zaudējumiem pilnā apmērā, ja Ceļotāja vai Labuma guvēju vainas dēļ Join Up Baltic būs spiests veikt jebkāda veida kompensācijas (atlīdzības, soda naudas vai citi izdevumi) izmaksu trešo personu labā sakarā ar trešo personu izvirzītajām pretenzijām vai prasībām par zaudējumu atlīdzību.


5. Maksājumu veikšana

5.1. Ceļojumam ar Čarterreisu:

5.1.1. Rezervējot Ceļojumu, kura lidojums tiek izpildīts ar Čarterreisa palīdzību, ja Līgums tiek noslēgts 15 (piecpadsmit) vai vairāk kalendārās dienas pirms Ceļojuma sākuma, Ceļotājam ir pienākums apmaksāt priekšapmaksu – maksājumu 5% apmērā no pilnas Ceļojuma cenas.

Atlikušās maksājuma daļas par Ceļojumu samaksa veicama ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms Ceļojuma sākuma dienas.

5.1.2. Ja no Līguma noslēgšanas dienas līdz Ceļojuma sākumam ir 14 (četrpadsmit) vai mazāk kalendārās dienas, Ceļotājs pilnu Ceļojuma cenu samaksā Līguma noslēgšanas dienā.

5.1.3. Ceļotājs apstiprina, ka ir informēts un piekrīt tam, ka šī Līguma spēkā stāšanās negarantē rezervāciju viesnīcai, ko Ceļotājs ir izvēlējies, pirms apstiprinājuma no attiecīgās viesnīcas saņemšanas. Ja viesnīcas rezervācija nav apstiprināta, atsevišķs paziņojums tiks nosūtīts Ceļotājam uz Ceļotāja e-pasta adresi vai caur Aģentu. Ja viesnīcas rezervācija nav apstiprināta, līgums par izmitināšanu ar attiecīgo viesnīcu zaudēs spēku. Ceļotājam ir tiesības izvēlēties citu (alternatīvu) ceļojumu, noslēdzot jaunu līgumu ar Join Up Baltic. Ja Ceļotājs atsakās noslēgt jaunu līgumu, Join Up Baltic/Aģentam ir pienākums atmaksāt Ceļotājam samaksāto naudu par šo Ceļojumu.

5.2. Ceļojumam ar Regulāro reisu:

5.2.1. Rezervējot Ceļojumu, kura lidojums tiek izpildīts ar Regulārā reisa palīdzību, ja Līgums tiek noslēgts 22 (divdesmit divas) vai vairāk kalendārās dienas pirms Ceļojuma sākuma, Ceļotājam ir pienākums apmaksāt priekšapmaksu – maksājumu ne mazāk kā 10% apmērā no pilnas Ceļojuma cenas, rezervācijas veikšanas brīdī.

Atlikušās maksājuma daļas par Ceļojumu samaksa veicama ne vēlāk kā 21 (divdesmit vienu) kalendāro dienu pirms Ceļojuma sākuma dienas.

5.2.2. Ja no Līguma noslēgšanas dienas līdz Ceļojuma sākumam ir 21 (divdesmit viena) vai mazāk kalendārās dienas, Ceļotājs pilnu Ceļojuma cenu samaksā Ceļojuma rezervēšanas brīdī.

5.2.3. Ceļotājs apstiprina, ka ir informēts un piekrīt tam, ka, ja Ceļotājs izvēlas Ceļojumu, kur lidojums tiek nodrošināts ar Regulārajiem reisiem, priekšapmaksas par Ceļojumu veikšanas brīdī apstiprinājums viesnīcas rezervācijai, ko Ceļotājs ir izvēlējies, var nebūt saņemts. Ja viesnīcas rezervācija netiks apstiprināta, atsevišķs paziņojums tiks nosūtīts Ceļotājam uz e-pastu vai ar Aģenta starpniecību. Šādā gadījumā, Ceļotājam ir tiesības izvēlēties citu (alternatīvu) viesnīcu, noslēdzot jaunu līgumu ar Join Up Baltic. Ja Ceļotājs atsakās noslēgt jaunu līgumu, Join Up Baltic/Aģentam ir pienākums atmaksāt Ceļotājam samaksāto naudu par šo Ceļojumu.

5.3. Join Up Baltic ir tiesības pēc šī Līguma noslēgšanas paaugstināt Ceļojuma cenu tikai MK noteikumos Nr.380, noteiktajos gadījumos, proti:

5.3.1. izmaiņu pasažieru pārvadājumu cenās, ko izraisījušas degvielas vai citu enerģijas avotu cenas.

5.3.2. izmaiņu tādu Līgumā iekļauto tūrisma pakalpojumu nodokļu vai maksu apmēros, ko nosaka trešās personas, kuras nav tieši iesaistītas kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanā (tostarp tūrisma, transporta vai specifiskos galamērķī piemērotos nodokļos un nodevās, iekāpšanas vai izkāpšanas maksās ostās un lidostās);

5.4. Ja Join Up Baltic saskaņā ar Līguma 5.3. punktu ir nepieciešams paaugstināt Līguma Speciālo noteikumu 3. punktā noteikto Ceļojuma cenu (ne vairāk kā par 8%), Join Up Baltic ir pienākums ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas pirms Ceļojuma sākuma skaidri un saprotami paziņot to Ceļotājam elektroniski, nosūtot uz Ceļotāja e-pasta adresi vai ar Aģenta starpniecību, pamatojot cenu paaugstinājumu un sniedzot aprēķinu par cenas paaugstināšanu.

5.5. Ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, atbilstoši šī Līguma 5.3.punktā minēto izmaksu samazinājumam, kas notiek pēc Līguma noslēgšanas un pirms Ceļojuma sākuma.

5.6. Ja pirms Ceļojuma sākuma Join Up Baltic ir nepieciešams ievērojami mainīt kādu no Ceļojuma galvenajām īpašībām vai, ja Join Up Baltic nevar izpildīt Līguma Speciālo noteikumu 2. punktā minētās Ceļotāja īpašās prasības, vai, ja Ceļojuma cena palielinās vairāk kā par 8%, Join Up Baltic/Aģents paziņo to Ceļotājam ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas pirms Ceļojuma sākuma elektroniski, nosūtot uz Ceļotāja e-pasta adresi vai ar Aģenta starpniecību un, pamatojot cenu paaugstinājumu un sniedzot aprēķinu, kā arī norādot saprātīgu termiņu, kādā Ceļotājs informē Join Up Baltic/Aģentu par savu lēmumu. Ceļotājs var piekrist Join Up Baltic izmaiņām vai izbeigt Līgumu, par to Join Up Baltic norādītajā termiņā rakstveidā informējot Join Up Baltic/Aģentu un nemaksājot šī Līguma 6.3. punktā noteikto maksu par Līguma izbeigšanu. Ceļotāja atbildes nesniegšana netiks uzskatīta par piekrišanu ierosinātajām izmaiņām Līgumā, un Līgums tiks izbeigts.

5.7. Ja Ceļotājs Līguma 5.6. punktā minētajā gadījumā vēlas izbeigt Līgumu un Join Up Baltic piedāvā alternatīvu komplekso tūrisma pakalpojumu, kas, ja iespējams, ir tādas pašas vai augstākas kvalitātes, Ceļotājs var piekrist saņemt alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu.

5.8. Ja Ceļojums tiek iegādāts Join Up Baltic organizētās akcijas laikā, Ceļotājs maksā Ceļojuma cenu saskaņā ar minētās akcijas noteikumiem un nosacījumiem. Parakstot šo Līgumu, Ceļotājs apliecina, ka Ceļotājs ir iepazinies ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.


6. Izmaiņas Ceļojuma nosacījumos, Līguma uzteikums un Līguma nodošana citam ceļotājam

6.1. Ceļotājam ir tiesības mainīt Ceļojuma datumu, ilgumu, viesnīcu un/vai numura tipu u.c., tikai izbeidzot esošo un noslēdzot jaunu līgumu par kompleksa tūrisma pakalpojuma sniegšanu. Puses vienojas, ka izmaiņu veikšanas maksai piemēro Līguma 6.3. punkta noteikumus.

6.2. Ceļotājam ir tiesības izbeigt Līgumu jebkurā laikā pirms Ceļojuma sākuma. Rakstisku uzteikumu Join Up Baltic var iesniegt vienā no šādiem veidiem: nosūtot pa pastu uz Join Up Baltic juridisko adresi, uz e-pastu [email protected], ierodoties klātienē Join Up Baltic birojā, nosūtot rakstisku paziņojumu Aģentam, ar kura starpniecību tika iegādāts Ceļojums. Uzteikums stājas spēkā ar brīdi, kad rakstveida Līguma uzteikums ir saņemts un reģistrēts Join Up Baltic juridiskajā adresē.

6.3. Ja Ceļotājs pēc paša vēlēšanās izbeidz Līgumu un atsakās no pakalpojuma izmantošanas, Ceļotājam ir pienākums maksāt Join Up Baltic Līguma izbeigšanas maksu. Puses vienojas, ka izbeigšanas maksa ir atkarīga no atlikušā laika līdz Ceļojuma sākumam, kā arī no tā, vai Ceļojuma lidojums tiek veikts ar Čarterreisa vai Regulārā reisa palīdzību un ir sekojoša:

6.3.1. Ceļojumam ar Čarterreisu:

Līguma izbeigšanas paziņošana līdz Ceļojuma sākumam (izbraukšanai) Līguma izbeigšanas maksa
Vairāk kā 14 dienas 5% apmērā no pilnas Ceļojuma cenas
14 un mazāk dienas 100% no pilnas Ceļojuma cenas vai Tūrisma operatora faktisko izmaksu summa, atkarībā no tā, kas ir mazāks
Ja Ceļojums notiek laika periodā no 25.decembra līdz 7.janvārim, neatkarīgi no Līguma izbeigšanas paziņošanas dienas 100% no pilnas Ceļojuma cenas vai Tūrisma operatora faktisko izmaksu summa, atkarībā no tā, kas ir mazāks

6.3.2. Ceļojumam ar Regulāro reisu:

Līguma izbeigšanas paziņošana līdz Ceļojuma sākumam (izbraukšanai) Samaksa EUR
Vairāk kā 21 diena 10% apmērā no pilnas Ceļojuma cenas
21 un mazāk dienas 100% no pilnas Ceļojuma cenas vai Tūrisma operatora faktisko izmaksu summa, atkarībā no tā, kas ir mazāks
Ja Ceļojums notiek laika periodā no 25.decembra līdz 7.janvārim, neatkarīgi no Līguma izbeigšanas paziņošanas dienas 100% no pilnas Ceļojuma cenas vai Tūrisma operatora faktisko izmaksu summa, atkarībā no tā, kas ir mazāks

6.4. Ja galamērķa vietā vai tās tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē Ceļojuma norisi, vai kas būtiski ietekmē Ceļotāja nokļūšanu galamērķī un kuru sekas nav bijis iespējams novērst pat tad, ja būtu veikti visi saprātīgi iespējamie pasākumi, Ceļotājs var izbeigt Līgumu pirms Ceļojuma sākuma, nesamaksājot šī Līguma 6.3. punktā norādīto Līguma izbeigšanas maksu. Šādā gadījumā Join Up Baltic/Aģents atmaksā visus Ceļotāja samaksātos maksājumus par Ceļojumu, bet Ceļotājam nav tiesības prasīt un saņemt papildu kompensāciju.

6.5. Ja Ceļotājs pirms Ceļojuma sākuma izbeidz Ceļojuma līgumu Ceļotāja veselības stāvokļa dēļ vai trešās personas neparedzētas vai nenovēršamas darbības dēļ, vai tādu notikumu dēļ, kurus Ceļotājs nevarēja paredzēt vai novērst, ievērojot visu nepieciešamo piesardzību, Join Up Baltic ir tiesības pieprasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izpildes laikā nodrošinot Ceļotājam paredzēto Ceļojumu, Līguma 6.3. punktā noteiktajā apmērā.

6.6. Ceļotājam ir tiesības pārslēgt šo Līgumu un nodot to personai, kas atbilst visiem Līguma noteikumiem un/vai veikt izmaiņas Ceļotāja personas datos. Šādā gadījumā Ceļotājs rakstveidā (pa e-pastu) paziņo Join Up Baltic/Aģentam par Līguma nodošanu/izmaiņām personas datos un sniedz visas nepieciešamās ziņas, lai varētu nodrošināt Ceļotāja tiesību pārņēmēja ceļojumu un Ceļotāja personas datu maiņu.

6.7. Puses vienojas un piekrīt, ka Ceļojuma nodošanas un/vai Ceļotāja personas datu izmaiņu gadījumā Ceļotājam ir jāsedz Join Up Baltic faktiski radušās izmaksas saistībā ar šīm izmaiņām, par kuru apmēru Ceļotājs tiks informēts pirms izmaiņu veikšanas.

6.8. Samaksas kārtība par Ceļojumu un Ceļojuma nodošana starp Ceļotāju, kurš nodod Ceļojumu, un Ceļotāju, kuram nodod Ceļojumu, notiek uz šo personu savstarpējās vienošanās pamata, bez Join Up Baltic starpniecības.

6.9. Ja laikā, kas atlicis līdz Ceļojuma sākumam, vairs nav iespējams pasūtīt vietas transportlīdzeklī, viesnīcā vai nav iespējams saņemt vīzas u.t.t., kā rezultātā Ceļojuma nodošana nav iespējama, Ceļotājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu saskaņā ar šī Līguma 6.3. punktu, samaksājot attiecīgu Līguma izbeigšanas maksu.

6.10. Parakstot šo Līgumu, Ceļotājs apstiprina, ka ir informēts un piekrīt tam, ka, ja Ceļojums tiek iegādāts Join Up Baltic organizētās speciālās akcijas laikā, Ceļojuma Līguma grozījumiem vai Līguma izbeigšanai piemēro šīs akcijas noteikumos noteikto kārtību, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Parakstot šo Līgumu, Ceļotājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt šādiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.


7. Atbildība par Līguma izpildi un nepārvarama vara

7.1. Puses šo Līgumu pilda un nes atbildību par to saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 380, ja Ceļotājs iegādājas kompleksu tūrisma pakalpojumu.

7.2. Join Up Baltic ir atbildīgs Ceļotāja priekšā par šajā Līgumā noteikto saistību izpildi. Ceļotājs paziņojumus, pieprasījumus vai sūdzības par Ceļojuma norisi un izpildi adresē Join Up Baltic.

7.3. Ja kādu no tūrisma pakalpojumiem nesniedz saskaņā ar Līgumu, Join Up Baltic novērš neatbilstību, izņemot gadījumus, ja tas nav iespējams vai ir saistīts ar nesamērīgām izmaksām, ņemot vērā neatbilstības apjomu un attiecīgā tūrisma pakalpojuma vērtību.

7.4. Ja Join Up Baltic saskaņā ar šī Līguma 7.3. punktu nenovērš neatbilstību, Ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu un attiecīgā gadījumā uz kompensāciju par zaudējumiem Līgumā un MK noteikumu Nr.380, 7.2. apakšnodaļā minētajā kārtībā, izņemot Līguma 7.5. punktā noteiktajos gadījumos.

7.5. Join Up Baltic un personas, kuru pakalpojumus Join Up Baltic izmanto Ceļojuma nodrošināšanai, nav atbildīgas Ceļotāja priekšā par šī Līguma izpildi, ja Līgums netiek pildīts vai neatbilstība radusies Ceļotāja vainas dēļ.

7.6. Atsaucoties uz Līguma 4.1. punktu, par nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem uzskatāmi, tai skaitā, "locdowns", robežas slēgšana, karadarbība, terorisms, nopietnas slimības uzliesmojums, dabas katastrofas u.c. un citi notikumi, kas nav radušies Pušu vai tā kontrolē esošas trešās personas kļūdas vai rīcības dēļ, notikumi, kas padara nepiespējamu līgumsaistību izpildi, notikumi, kurus Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, notikumi, no kuriem nav iespējams izvairīties, kuru sekas nav iespējams pārvarēt.

7.7. Nenovēršamu un ārkārtas apstākļu gadījumos Puses rīkojas atbilstoši šim Līgumam, normatīvo aktu prasībām, kā arī labas ticības un godīgas darījumu prakses principiem.


8. Apdrošināšana un medicīniski jautājumi

8.1. Join Up Baltic MK noteikumu Nr.380 3.1. apakšnodaļas noteiktajā kārtībā uztur spēkā esošu apdrošināšanas līgumu ar AAS "BTA Baltic Insurance Company" (adrese: Sporta 11, Rīga, Latvija, LV-1013), kas kalpo kā nodrošinājums to maksājumu atmaksāšanai, kurus veikuši ceļotāji, ciktāl tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus tūrisma operatora maksātnespējas gadījumā.

8.2. Ceļotājs apņemas veikt savu un Labuma guvēju ceļojuma, dzīvības un veselības apdrošināšanu, apdrošināšanā iekļaujot neatliekamās palīdzības sniegšanu Ceļotājam nelaimes gadījumā, kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izbeigšanas izmaksas, kā arī izdevumus, saistītus ar Ceļotāja repatriāciju tūrisma pakalpojuma sniegšanas laikā. Ceļotājam un/vai Labuma guvējiem ir iespēja veikt slimību un/vai infekciju (ieskaitot koronavīrusa infekcijas COVID-19 un citu) rašanās risku apdrošināšanu. Gadījumā, ja Ceļotājs atsakās apdrošināties, tas uzņemas pilnu atbildību par sekām, kas var rasties sakarā ar apdrošināšanas neveikšanu.

8.3. Informāciju par nepieciešamo vakcināciju, dodoties iegādātajā Ceļojumā, iespējams iegūt Pasaules veselības organizācijas mājaslapā (who.int), Vakcinācijas centrā (vakcinacijascentrs.lv) un citās kompetentajās medicīniskajās institūcijās. Join Up Baltic neuzņemas atbildību, ja Ceļotājs, dodoties ceļojumā, nav pienācīgi vakcinējies vai citādi medicīniski nodrošinājies.

8.4. Join Up Baltic nav atbildīgs par jebkāda veida kaitējumu Ceļotājam un/vai Labuma guvējam saistībā ar jebkādu slimību un/vai jebkuru infekciju (ieskaitot koronavīrusa infekcijas COVID-19 un citu) un/vai ārstēšanu un/vai rehabilitāciju saistībā ar iepriekš minētajām slimībām un infekcijām.


9. Strīdu risināšana

9.1. Ceļotājs bez nepamatotas kavēšanās, ņemot vērā lietas apstākļus, informē Join Up Baltic/Aģentu par jebkādu neatbilstību, ar ko Ceļotājs saskaras Ceļojuma laikā. Visa veida pretenzijas, kādas Ceļojuma laikā radušās Ceļotājam, ir jāpaziņo uz vietas Join Up Baltic pārstāvim vai ceļojuma vadītājam.

9.2. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, Ceļotājs iesniedz rakstveida pretenziju. Pretenziju sastāda divos eksemplāros. Join Up Baltic pārstāvis vai ceļojuma vadītājs parakstās par saņemto pretenziju uz abiem eksemplāriem, un viens eksemplārs paliek pie Ceļotāja, otrs – pie Join Up Baltic pārstāvja vai ceļojuma vadītāja. Gadījumā, ja konfliktsituāciju neizdodas atrisināt uz vietas, pretenzija iesniedzama rakstveidā Join Up Baltic birojā (juridiskā adrese Vienības gatve 109, Rīga, Latvija, LV-1058, e-pasts: [email protected]) iespējami īsākā laikā pēc iegādātā Ceļojuma beigām, bet saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.panta pirmās daļas prasībām, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad Ceļotājs atklājis Ceļojuma neatbilstību Līguma noteikumiem. Join Up Baltic sniedz rakstveida atbildi Ceļotājam 15 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Vairāk par Ceļotāja pretenzijas iesniegšanas un izskatīšanas kārtību Join Up Baltic skatīt šeit: claim-resolve-policy_LV.pdf.

9.3. Ja Join Up Baltic neapmierina Ceļotāja prasījumu vai Ceļotāju neapmierina Join Up Baltic piedāvātais risinājums, Ceļotājam ir tiesības vērsties:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā. Patērētāju tiesību aizsardzības centra kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1010, e-pasta adrese: [email protected]; konsultāciju tālrunis: 65452554;

2) patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu;

3) tiesā.

9.4. Ceļotājam ir iespēja arī izmantot platformu strīdus izšķiršanai tiešsaistē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT); minētā platforma pieejama šeit: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV.

9.5. Visi strīdi vai domstarpības, kas saistīti vai izriet no šī Līguma, tiek risināti sarunu ceļā. Ja domstarpības un strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, ieinteresētā Puse to nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


10. Citi nosacījumi

10.1. Atkarībā no laika apstākļiem kūrortos un viesnīcās Ceļotājiem sezonas sākumā (martā – maijā) un beigās (oktobrī – novembrī) daži pakalpojumi var nebūt pieejami, piemēram, atvērtie āra baseini, āra restorāni, bāri, kafejnīcas, ūdens atrakciju parki, brīvdienu pasākumi u.c. Viesnīcas pēc saviem ieskatiem nosaka piedāvāto pakalpojumu klāstu un to pieejamības laikus. Viesnīcu administrācija patur tiesības mainīt sezonas sākuma un beigu datumus un apmaksāto/neapmaksāto pakalpojumu apjomu pēc saviem ieskatiem.

10.2. Parakstot šo Līgumu Ceļotājs apliecina, ka izprot, ka Join Up Baltic sniedzot informāciju par viesnīcas kategoriju mājas lapā/Līgumā vadās tikai pēc viesnīcu klasifikācijām, kuras iesniedz attiecīgās viesnīcas administrācija. Šis ir subjektīvs viesnīcas novērtējums, kas balstīts uz valsts specifiku, viesnīcas atrašanās vietu, viesnīcas lielumu, sniegto pakalpojumu kvalitāti un daudzumu.

10.3. Parakstot šo Līgumu Ceļotājs apliecina, ka ir informēts par:

10.3.1. to, ka Ceļotājs ir patstāvīgi atbildīgs par sevi un Labuma guvējiem par drošības noteikumu ievērošanu Ceļojuma galamērķa valstī un/vai vietējo varas iestāžu un/vai izmitināšanas vietas administrācijas galamērķa valstī izdotajām jebkādām prasībām (instrukcijas, rīkojumi, sanitārie noteikumi utt.), kuru ievērošana ir nepieciešama, lai novērstu jebkādas slimības un/vai infekcijas (tai skaitā koronavīrusa infekcijas COVID-19 un citu) izplatību vai citādus draudus veselībai un drošībai;

10.3.2. Ceļotāja un/vai Labuma guvēju iespējām veikt brīvprātīgu iepriekš minēto slimību un/vai infekciju rašanās risku apdrošināšanu;

10.3.3. to, ka Join Up Baltic nav atbildīgs par jebkāda veida kaitējumu Ceļotājam un/vai labuma guvējam, kas radies saistībā ar jebkādu slimību un/vai jebkuru infekciju (ieskaitot koronavīrusa infekciju COVID-19 un citām) un/vai ārstēšanu un/vai rehabilitāciju saistībā ar iepriekš minētajām slimībām un infekcijām.

10.4. Ceļotājs apstiprina, ka ir informēts un piekrīt tam, ka, iegādājoties kompleksā tūrisma pakalpojumu, kurā neietilpst lidojums, vai tikai izmitināšanas pakalpojumu(viesnīcu), neiegādājoties kompleksu tūrisma pakalpojumu, Līguma izpildei tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas attiecināmi uz Ceļojumiem, kas tiek veikti ar Regulārā reisa palīdzību, un šāda tūrisma pakalpojuma apmaksai var tikt piemēroti arī īpaši tūrisma pakalpojuma apmaksas tarifa noteikumi, par kuriem Ceļotājs tiek informēts pirms līguma noslēgšanas.

10.5. Ceļotājs apstiprina, ka ir informēts un piekrīt tam, ka, iegādājoties tikai tūrisma pakalpojumu – aviobiļeti (neiegādājoties kompleksu tūrisma pakalpojumu), samaksu par lidojuma biļešu iegādi Čarterreisiem un Regulārajiem reisiem ir jāveic 100% apmērā – rezervēšanas brīdī. Lidojuma biļešu anulācija pēc Čarterreisu apmaksas nav iespējama (anulācijas maksa 100% apmērā no lidojuma biļetes cenas). Lidojuma biļešu anulācija pēc Regulāro reisu apmaksas notiek saskaņā ar lidojuma biļetes tarifa noteikumiem. Jebkādas izmaiņas lidojuma biļetē notiek tikai pēc Ceļotāja individuālā pieprasījuma izvērtēšanas (atkarībā no konkrētās biļetes tarifa nosacījumiem, izmaiņas var tikt veiktas ar piemaksu vai arī to veikšana var nebūt iespējama).


11. Personas datu apstrāde

11.1. Join Up Baltic ir Ceļotāja personas datu apstrādātājs. Join Up Baltic ir tiesības apstrādāt Ceļotāja personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma un Vispārējo datu aizsardzības regulas noteikumiem. Iegādājoties Ceļojumu, Ceļotājs piekrīt, ka Join Up Baltic var atklāt un nodot datu subjekta Līgumā noteiktos personas datus ārpus ES robežām esošajām trešajām personām, kuras Join Up Baltic piesaistījusi datu subjekta pasūtīto pakalpojumu īstenošanai un administrēšanai. Personas datu apstrādes mērķi ir: līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpilde; tūrisma un/vai ar to saistīta pakalpojuma sniegšana datu subjektam; citu pārziņa pienākumu izpilde (valsts pārvaldes iestāžu un tiesību aktu prasību izpilde; valsts robežas šķērsošanas prasību izpilde, valsts pārvaldes iestāžu norādījumu izpilde; tiesību aktu ievērošana, kas paredz informācijas sniegšanu tūristiem un ceļotājiem). Vairāk par personas datu apstrādi Join Up Baltic skatīt šeit: https://joinup.lv/lv/client-agreement#personal-data.

11.2. Saņemot brīvprātīgu Ceļotāja piekrišanu, tā personas dati var tikt apstrādāti arī citiem šajā piekrišanā norādītajiem mērķiem, piem. tiešā mārketinga mērķiem.

11.3. Ceļotājam ir tiesības iepazīties ar savu personas datu apstrādi, uzglabāšanu un labot tos saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma noteikumiem.

11.4. Ceļotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu savu personas datu apstrādei. Ja tas rada neiespējamu šī Līguma izpildi, tiek uzskatīts, ka Ceļotājs ir uzteicis šo Līgumu saskaņā ar šī Līguma 6.3. punktu. Šādā gadījumā, ja Ceļotājs atsauc savu piekrišanu personas datu apstrādei un Join Up Baltic nebūs tiesiska pamata turpināt apstrādāt Ceļotāja datus, Join Up Baltic pārtrauks apstrādāt Ceļotāja personas datus. Ja Join Up Baltic ir tiesisks pamats turpināt Ceļotāja datu apstrādi, Join Up Baltic ir tiesības turpināt izmantot personas datus likumā noteiktajās robežās.

11.5. Ceļotāja tiesības, kas ir norādītas augstāk, var tikt īstenotas, sazinoties ar Join Up Baltic vienā no norādītajiem veidiem: pa e-pastu – [email protected], pa tālruni – +371 67470002, apmeklējot Join Up Baltic biroju Vienības gatve 109, Rīga, Latvija, LV-1058.

11.6. Ceļotāja piekrišana/nepiekrišana personas datu apstrādei aktuālākās informācijas un Join Up Baltic piedāvājumu saņemšanai.

Piekrītu, ka Join Up Baltic apstrādās manus personas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datus, tālrunis, elektroniskā pasta adrese) un tie var tikt izmantoti aktuālās informācijas un Join Up Baltic piedāvājumu saņemšanai:

Piekrītu _____________

(paraksts)

Nepiekrītu _____________

(paraksts)

11.7. Ceļotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt Līguma 11.6. punktā noteiktajā kārtībā doto piekrišanu. Join Up Baltic tādā gadījumā Jūsu personas datu informācijas nodošanai turpmāk neapstrādās.


12. Līguma spēkā stāšanās

12.1. Līgums ir noslēgts divos eksemplāros, viens eksemplārs Join Up Baltic vai Aģentam, viens – Ceļotājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12.2. Līgums stājas spēkā Pušu parakstīšanas brīdī, bet ja Līgums tiek noslēgts, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, Pusēm klāt neesot, Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Puses var piekļūt Ceļojuma rezervācijai un tās pieņemšanas apliecinājumam.

12.3. Līgums ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.

logo-up icon