Bonusu karte

Bonusu karte

JOIN UP BALTIC IZSNIEGTĀS BONUSA KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI


1. DEFINĪCIJAS

Bonusa karte – personalizēta, neatjaunojama, īpaša veidlapa, karte vai cits informācijas nesējs ar unikālu identifikācijas numuru, kas izmantojama kā bezskaidras naudas norēķināšanās līdzeklis, un kas dod Bonusa kartes lietotājam tiesības norēķināties par SIA Join Up Baltic, vienotais reģistrācijas numurs 50203351701 (turpmāk tekstā – Join Up Baltic), tūrisma pakalpojumu.

Derīguma termiņš – termiņš, kura laikā ar Bonusa karti ir iespējams norēķināties par Join Up Baltic organizētiem tūrisma pakalpojumiem. Bonusa karte ir derīga 12 (divpadsmit) mēnešus no izsniegšanas brīža. Derīguma termiņš tiek norādīts uz Bonusa kartes.

Lietotājs – Personalizētās Bonusa kartes Lietotājs var būt tikai tā fiziskā persona, kuras vārds un uzvārds norādīts Bonusa kartē.

Nominālvērtība – uz Bonusa kartes norādītā tās vērtība euro.

Noteikumi – šie Bonusa kartes lietošanas noteikumi, kuri ir saistoši visiem Bonusa kartes Lietotājiem.


2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Noteikumi nosaka Bonusa karšu, kuras izsniedz Join Up Baltic izmantošanas kārtību. Noteikumi ir saistoši visiem Bonusa kartes Lietotājiem.

2.2. Bonusa kartes Lietotājs, saņemot Bonusa karti piekrīt tās lietošanas Noteikumiem. Bonusa kartes saņemšana apliecina, ka Lietotājs ir iepazinies ar Noteikumiem, pilnībā tiem piekrīt un apņemas tos ievērot.

2.3. Uz Bonusa kartes ir jānorāda šāda informācija: Bonusa kartes Lietotāja vārds un uzvārds, Bonusa kartes identifikācijas numurs (attēlots ar cipariem, burtiem un/vai grafiskiem kodiem), Bonusa kartes Nominālvērtība, Derīguma termiņš, cita informācija, kas nepieciešama, lai pienācīgi informētu Lietotāju, un lai veiktu Bonusa kartes funkcijas.

2.4. Bonusa karte ir derīga un lietojama no brīža, kad tā ir izsniegta Lietotājam.

2.5. Lietotājs, saņemot Bonusa karti apliecina, ka Lietotājs ir iepazinies ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un saprot, ka Join Up Baltic ir tiesības ziņot kompetentajām valsts pārvaldes iestādēm un ir tiesības pieprasīt Lietotāja identifikāciju, ja Join Up Baltic ir pamats uzskatīt, ka Lietotājs plāno veikt vai ir veicis aizdomīgu finanšu darījumu. Join Up Baltic ir tiesības pieprasīt Lietotāja identifikāciju arī, lai identificētu personalizētas Bonusa kartes Lietotāju, pirms Join Up Baltic tūrisma pakalpojuma apmaksas ar šādu Bonusa karti.

2.6. Ņemot vērā Bonusa kartes Lietotāja privātumu, informācija par Lietotāju netiek ievākta, izņemot lai identificētu personalizētas Bonusa kartes Lietotāju, pirms pakalpojuma apmaksas, tomēr šāda informācija var tikt pieprasīta, ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, un Lietotājam ir pienākums tādu sniegt.


3. LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Lietotājam nav tiesību nodot personalizētu Bonusa karti lietošanā trešajai personai.

3.2. Personalizētās Bonusa kartes Lietotājs var būt tikai tā fiziskā persona, kuras vārds un uzvārds norādīts Bonusa kartē. Lietotājs iegūst visas Bonusa kartes Lietotāja tiesības un pienākumus ar tās saņemšanas brīdī.

3.3. Lietotājam ir tiesības norēķināties ar Bonusa karti tikai par Join Up Baltic tūrisma pakalpojumiem Bonusa kartes Derīguma termiņā, kamēr pirkuma summa nepārsniedz Bonusa kartes Nominālvērtību.

3.4. No Bonusa kartes saņemšanas brīža Lietotājs ir personīgi atbildīgs par Bonusa kartes drošību. Lietotājs uzņemas atbildību par Bonusa kartes nozaudēšanu vai iespējamu bojāeju ar brīdi, kad tā tiek izsniegta Lietotājam atbilstoši Noteikumiem.

3.5. Lietotājam nekavējoties pēc Bonusa kartes saņemšanas ir jāpārbauda uz Bonusa kartes norādītā informācija, t.sk. Nominālvērtība. Ja Lietotājs konstatē neatbilstības, Lietotāja pienākums ir nekavējoties par to paziņot Join Up Baltic pārstāvim. Strīda gadījumā par attiecīgās Bonusa kartes Nominālvērtību noteicošā ir Bonusa kartes izsniegšanas apstiprinājuma e-pastā norādītā Nominālvērtība.


4. NORĒĶINI AR BONUSA KARTI PAR JOIN UP BALTIC TŪRISMA PAKALPOJUMU

4.1. Bonusa karti ir iespējams lietot norēķiniem tikai par Join Up Baltic sniegtajiem pakalpojumiem, uzreiz pēc Bonusa kartes saņemšanas, ja sākotnējais tūrisma pakalpojums tika iegādāts ceļojumu aģentūrā tikai iepriekš sazinoties ar šo ceļojumu aģentūru, vai iepriekš sazinoties ar Join Up Baltic pārstāvi pa, e-pastu: [email protected] vai tālr. +371 6 7470000.

4.2. Norēķinu par pirkumu ar Bonusa karti veic tikai iepriekš sazinoties ar Join Up Baltic pārstāvi pa e-pastu: [email protected] vai tālr. +371 6 7470000.

4.3. Bonusa karte ir izlietojama tikai vienreiz. Bonusa karte netiek apmainīta pret naudu.

4.4. Join Up Baltic var nepieņemt Bonusa karti tūrisma pakalpojuma apmaksai, ja tai ir beidzies Derīguma termiņš, tā ir bojāta – nav iespējams nolasīt/redzēt Bonusa kartes identifikācijas numuru, Lietotāja vārdu/uzvārdu, personalizētu Bonusa karti vēlas lietot, persona, kuras vārds un uzvārds nav norādīti Bonusa kartē vai, ja ir pamatots iemesls aizdomām, ka Bonusa karte ir viltota – šādas Bonusa kartes tiek anulētas un nevar tikt aizstātas ar derīgām Bonusa kartēm.

4.5. Ja iegādājamā Join Up Baltic tūrisma pakalpojuma cena ir augstāka par Bonusa kartes Nominālvērtību, tad trūkstošo naudas summu piemaksā Bonusa kartes Lietotājs.

4.6. Ja iegādājamā Join Up Baltic tūrisma pakalpojuma cena ir mazāka par Bonusa kartes Nominālvērtību, starpība Bonusa kartes Lietotājam netiek atmaksāta.

4.7. Izmantojot Bonusa karti, tā nav atsaucama un tās Nominālvērtība naudā nav atmaksājama.

4.8. Iestājoties Bonusa kartes Derīguma termiņa beigām, Bonusa karte tiek automātiski anulēta, un neizmantotās Nominālvērtības summa naudā netiek atgriezta.

4.9. Ja tiek nozaudēta Bonusa karte, tā nav atjaunojama un tās Nominālvērtība naudā netiek atgriezta.

4.10. Bonusa karte nav apmaināma.

4.11. Ja Bonusa kartes Lietotājs ir pārkāpis šos Noteikumus un/vai veicis darbības, kas var tikt uzskatītas par tīšu zaudējumu nodarīšanu Join Up Baltic, Bonusa karte tiks anulēta un tās Nominālvērtība naudā netiks atmaksāta. Join Up Baltic patur tiesības ziņot par šādām darbībām tiesību sargājošām iestādēm.


5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

5.1. Jebkādas pretenzijas par Bonusa kartes lietošanu un norēķiniem ar Bonusa kartēm Lietotājam jāiesniedz rakstveidā Join Up Baltic, norādot pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, un kontaktinformāciju, Bonusa kartes identifikācijas numuru, tūrisma pakalpojuma iegādes darījuma datus vai datus, kurus pretenzijas iesniedzējs apstrīd, faktus un apstākļus, kas pamato pretenziju, un pretenzijas iesniedzēja prasījumu.

5.2. Pretenzijas jāiesniedz ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Bonusa kartes izsniegšanas vai strīdīgās situācijas rašanās brīža.

5.3. Pretenzijas par darījumiem vai Bonusa kartes lietošanu iesniedzamas rakstiski uz [email protected] vai uz Join Up Baltic juridisko adresi Vienības gatve 109, Rīga, Latvija, LV-1058. Pretenzijas tiek izskatītas un tiek sniegta pamatota atbilde 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas.

5.4. Jebkuri strīdi, domstarpības vai pretenzijas, kas izriet no vai saistībā ar Bonusa kartēm vai šiem Noteikumiem, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, bet, ja vēlamais rezultāts netiek sasniegts 60 (sešdesmit) dienu laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.5. Šie Noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

5.6. Informācija par Bonusa karti ir pieejama Join Up Baltic mājas lapā joinup.lv, zvanot uz Join Up Baltic birojiem pa tālruni: +371 6 7470000 vai sazinoties pa e-pastu: [email protected].

logo-up icon