Standarta informācijas veidlapa

Standarta informācijas veidlapa

Informācijas veidlapa par kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, ko Ceļotājs noslēdz ar tūrisma operatoru SIA Join Up Baltic.

Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” izpratnē.

Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” minētās tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Join Up Baltic”, vienotais reģistrācijas numurs 50203351701

  • Būs pilnībā atbildīga par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.
  • Saskaņā ar tiesību aktu prasībām Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Join Up Baltic”
  • Ir nodrošinājums, lai gadījumā, ja tā savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju.
  • Plašāka informācija par Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” paredzētajām pamattiesībām – lasīt šeit.
  • Ir nodrošinājums, ko gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, nodrošina AS „Reģionālā investīciju banka” un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
logo-up icon